Algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor uw interesse in Warmtepompvandezaak! In deze voorwaarden staan de afspraken die we maken met elkaar. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk.

Inhoud

 1. Wat bedoelen wij met…?
 2. Wie zijn wij?
 3. Welke regels gelden er?
 4. Kunnen wij de regels veranderen?
 5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?
 6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding
 7. Onderzoek, schouw en meerwerk
 8. Uw verplichtingen
 9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing
 10. Garanties
 11. Financieringsservice
 12. Subsidie aanvraag
 13. Monitoring gegevensuitwisseling
 14. Overmacht
 15. Betaling en eigendom
 16. Klachtenregeling
 17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven
 18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze
 19. Geheimhouding

1. Wat bedoelen wij met ?

 • Contractvoorwaarden: dit is het document dat u nu leest.
 • Opdrachtbevestiging: dit is het document dat per email aan u wordt toegezonden, na bestelling op de website, waarin staat wat wij met elkaar hebben afgesproken. Ook staan hierin uw gegevens vermeld. De opdrachtbevestiging is onderdeel van de overeenkomst.
 • Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het product en de dienstverlening. De overeenkomst bestaat uit de opdrachtbevestiging of de door u getekende of aanvaarde offerte en de contractvoorwaarden.
 • U: de persoon waarmee Warmtepompvandezaak de overeenkomst is aangegaan.
 • Het werk: het tot stand brengen van een stoffelijk werk, zoals het plaatsen van een hybride warmtepomp.

2. Wie zijn wij?

Wij zijn Warmtepompvandezaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder EnergyPartner B.V. met KvK- nummer: 90384970. Warmtepompvandezaak bemiddelt en adviseert bij het verkrijgen van een hybride warmtepomp, voor wat betreft de aanschaf en installatie, subsidie en eventuele financiering. En Warmtepompvandezaak adviseert ook bij het verkrijgen van de werknemersvoordelen die een substantiële korting op kunnen leveren. Warmtepompvandezaak heeft hiervoor een website www.warmptepompvandezaak.nl ingericht en regelt alles elektronisch.

3. Welke regels gelden er?

 • De afspraken die in de opdrachtbevestiging of offerte staan.
 • De afspraken die in deze contractvoorwaarden staan.
 • Alle afspraken samen vormen de overeenkomst. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit deze overeenkomst nakomt. U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Kunnen wij de regels veranderen?

 • Wij mogen de prijzen en de afspraken van de overeenkomst veranderen. Als wij dat doen, sturen wij u hierover altijd vooraf een brief of e-mail.
 • In bijzondere gevallen kunnen wij andere afspraken met u maken. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren per brief of e-mail weten.
 • Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslissen wij hoe hiermee wordt omgegaan.

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

 • Warmtepompvandezaak bemiddelt tussen u en andere partijen zoals de fabrikant van de hybride warmtepomp, subsidieverstrekker en eventueel financier, en informeert de installateur.
 • Wij zorgen ervoor dat de afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
 • Warmtepompvandezaak wijst op voorhand alle aansprakelijkheden en garanties voortkomend uit het tot stand brengen van de bemiddeling van de hand en verwijst daarvoor door naar de garanties van de desbetreffende fabrikant, installateur en eventueel financier.
 • Producten of diensten worden door de fabrikant en installateur geleverd volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften.
 • De gecalculeerde besparingen op de webcalculator zijn algemeen en indicatief, en berusten op de actuele kennis en kunde van experts in de markt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van welke aard dan ook. Dit mede in verband met intensiteit van gebruik, gezinssamenstelling en weersomstandigheden.
 • In samenwerking met fiscaal-juridische experts zijn de werknemersvoordelen samengesteld op basis van de wettelijke gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of veranderingen. Het laat onverlet dat wij ons ervoor inspannen onze calculator actueel te houden.
 • Veroorzaken wij schade aan uw spullen? Dan zijn wij daarvoor aansprakelijk.
 • In gevallen waarin wij aansprakelijk zijn, zijn wij dat tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
 • Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten).

6. Herroepingsrecht en mogelijkheid tot ontbinding

U kunt de overeenkomst schriftelijk ontbinden:

 • tot 5 dagen nadat een schouw, zoals omschreven in artikel 7, heeft plaatsgevonden;
 • vanaf 5 dagen na de schouw tot aan de Installatiedatum met opgave van reden en tegen betaling van de tot dan toe gemaakte kosten door Warmtepompvandezaak (vrijblijvende indicatie: € 450 incl. btw).

7. Onderzoek, schouw- en meerwerk

 • De installateur zal een eerste onderzoek uitvoeren op basis van door u verstrekte informatie en beschikbare publieke informatie om te bepalen of de Woning geschikt is om het plaatsen van een hybride warmtepomp uit te voeren. Indien de installateur meent dat zij op basis van deze informatie onvoldoende zekerheid heeft over de geschiktheid van de Woning, zal hij de mogelijkheid van een schouw ter plaatse met u bespreken. De kostprijs van de schouw bedraagt ongeveer € 150,- inclusief btw die voor onze rekening zijn.
 • Als op enig moment blijkt dat u onvolledige of verkeerde informatie heeft verstrekt over de woning, inclusief (de staat van) ter plekke aanwezige installaties, zijn wij gerechtigd om de daardoor extra gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
 • De woning dient blijvend te beschikken over een goed functionerende binnenhuisinstallatie en CV voor de (na)verwarming van water en/of ruimtes alsmede een reguliere stroomaansluiting op het elektriciteitsnet.
 • Mocht er naar aanleiding van het onderzoek en/of schouw meerwerk blijken, zullen die kosten apart met de installateur moeten worden afgerekend.

8. Uw verplichtingen

 • U stelt de installateur in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. U zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor Uw rekening.
 • De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door u, dan wel voor uw rekening, ten minste 10 werkdagen voordat de installateur met de werkzaamheden zal aanvangen.
 • U zorgt er voor dat de installateur voorafgaand aan de werkzaamheden kan beschikken over de voor het werk relevante gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke.
 • U verklaart dat er geen asbest aanwezig is in de ruimte(n) waar de Installatie geïnstalleerd moet worden.
 • U verklaart bij een installatie op het dak, dat het dak waarop geïnstalleerd wordt in goede constructieve staat is.
 • U verschaft de installateur ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor uw rekening.
 • Als de installateur, om oorzaken die in uw risicosfeer liggen, niet in staat is om het Werk op de Installatiedatum te verrichten is hij gerechtigd de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. Dit is onder meer, maar niet uitsluitend, het geval als:
  • U op de Installatiedatum niet aanwezig bent;
  • door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het Werk van de installateur behoren, niet zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt;
  • een ander bedrijf werkzaamheden verricht op de Installatiedatum die conflicterend zijn met het Werk;
  • uw woning (in bouwkundig opzicht) niet zonder aanpassing of herstel geschikt is voor het verrichten van het Werk.
 • Als de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor Uw risico komt, dient U de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden als deze aan U kan worden toegerekend.
 • U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • bijzonderheden in de constructie van uw woning voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor ons;
  • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens u verstrekte gegevens.
 • In geval van een door de installateur veroorzaakte tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk op schriftelijke of elektronische wijze aan de installateur kenbaar te maken, met daarbij een duidelijke omschrijving van de tekortkoming. Daarnaast moet in deze specificatie ook een redelijke termijn op worden gegeven, waarin wij in staat wordt gesteld de tekortkoming te herstellen.
 • Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u:
  • De Installatie niet te de-installeren, te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen, te wijzigen, aan te passen of te repareren, de verbinding met de binnen installatie en/of internet te verbreken, beperken of anderszins te blokkeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur de ruimte waar de binnen unit van de warmtepomp is geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van de installateur of ons niet bloot te stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger);
  • De installateur zo snel mogelijk na het ontdekken van diefstal, schade of (ver)storing of gebrek aan de Installatie, de woning of de internetverbinding te informeren over de diefstal, schade of (ver)storing of gebrek;
  • periodiek onderhoud van de Installatie uit te (laten) voeren conform de instructies zoals beschreven in de handleiding van de fabrikant van de geleverde apparatuur;
  • geen werkzaamheden uit te voeren of activiteiten te ondernemen die de werking van de Installatie kunnen beperken of kunnen beschadigen;
  • volledige medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die de installateur aan de Installatie dient uit te voeren en de plaatsen die de installateur daartoe dient te betreden toegankelijk houden.
 • U heeft een eigen onderzoeksplicht voor de mate waarin het geluidsniveau van de Installatie, zoals gespecificeerd, acceptabel is voor uzelf en uw omgeving. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het naleven van wettelijke eisen en voorschriften zoals verwoord in artikel 6.

9. Verklaring bewustzijn externe factoren besparing

 • U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de besparing, zoals berekend op de Warmtepompvandezaak website, indicatief is en dat de jaarlijkse besparing mede afhangt van factoren die zich buiten de invloedsfeer van Warmtepompvandezaak bevinden, waaronder:
  • variatie in de klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen);
  • wijzigingen in uw stook-, warmwaterafname- en/of stroomafnamegedrag;
  • wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen;
  • wijzigingen in belasting- en regelgeving.
 • Wij sluiten eventuele aansprakelijkheid voor de in dit artikel genoemde factoren nadrukkelijk uit (voor het geleverde werk).
 • Aan het gebruik van de besparingstool kunnen geen rechten worden ontleend. De uitkomsten bij het gebruik van de besparingstool houden geen garantie of toezegging in en Warmtepompvandezaak kan voor een eventuele afwijking tussen geprognotiseerde besparing en de werkelijke berekening niet aansprakelijk worden gehouden.

10. Garanties

 • Warmtepompvandezaak regelt, bemiddelt en adviseert en zet de garanties één op één door. Wij verwijzen naar de garanties van de fabrikant en installateur en wijzen alle aansprakelijkheden dienaangaande van de hand.

11. Financieringsservice

 • De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing als u voor de Financieringsservice heeft gekozen.
 • Onder een Financieringsservice verstaan wij de dienst waarbij u ons machtigt om namens u een lening aan te vragen voor een hybride warmtepomp en installatie.
 • Als u dit heeft aangegeven bij aanmelding geeft u ons opdracht om te adviseren en/of te bemiddelen met betrekking tot een passende financiering voor u. De financiering zelf maakt geen deel uit van deze Overeenkomst maar is een financieringsovereenkomst waarbij u geld leent van een financiële instelling.
 • Offertes, berekeningen en tarieven welke aan u ter beschikking zijn gesteld, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend, indicatief en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende kredietverstrekker.
 • De Financieringsservice van Warmtepompvandezaak leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen of onbedoelde onjuistheden in het advies.
 • U verstrekt steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie die wij nodig hebben voor een correcte uitvoering van het Werk. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door u aan ons ter beschikking zijn gesteld, of als u op andere wijze niet aan uw (informatie)verplichtingen heeft voldaan, zijn wij bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Financieringsservice.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie.
 • Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de Financieringsservice bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijs bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim dient te gelden.
 • Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de Financieringsservice zullen door ons niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Financieringsservice, behoudens voor zover wij op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 • U geeft de kredietverstrekker toestemming om te toetsen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie, Verificatie Informatie Systeem, Externe Verwijzings Applicatie, en overige registers op het gebied van fraude en integriteit.
 • Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde voor beide Partijen dat geen onvoorwaardelijke financiering van een kredietverstrekker kan worden verkregen binnen 3 maanden na de datum van totstandkoming van deze Overeenkomst, voor zover dit niet aan u toerekenbaar is.

12. Subsidie aanvraag

Wij vragen een ISDE-subsidie aan voor de installatie van de hybride warmtepomp op uw adres. Nadat de subsidie aan ons is toegekend en uw betaling (eventueel door uw financier), gaan wij over tot installatie, en blijft de hybride warmtepomp nog 1 jaar ons eigendom, in verband met een subsidie eis, voordat wij de (hybride) warmtepomp aan u overdragen en uw eigendom wordt.

13. Monitoring. Gegevensuitwisseling

 • U geeft ons toestemming om uw Installatie te monitoren en -indien nodig- monitoringsapparatuur te plaatsen waarmee de wij de Installatie op afstand kunnen inspecteren. De monitoring heeft tot doel om de juiste werking van de Installatie te kunnen controleren en maatregelen te nemen indien nodig. In het kader hiervan worden de volgende gegevens gemonitord: productie ten behoeve van i) de detectie en het verhelpen van storingen ii) prestaties ten opzichte van nabijgelegen systemen. Wij gebruiken deze gegevens om eventuele problemen met de Installatie te detecteren en op te kunnen lossen.
 • In afwijking hiervan heeft u de mogelijkheid om uw Installatie niet door ons te laten monitoren. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons en accepteert in dat geval de consequenties voor de door ons verstrekte garantie.
 • U geeft ons toestemming om uw gegevens of gegevens over uw Installatie uit te wisselen met ingeschakelde partners voor de uitvoering van het Werk.
 • Op uw verzoek verstrekken wij u een specificatie van de gegevens die wij monitoren.

14. Overmacht

Als de uitvoering van het Werk voor een der Partijen onmogelijk wordt door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere Partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

15. Betaling en eigendom

 • Wij ontvangen uw betaling, eventueel via een financiering van u, op de door ons op de offerte opgegeven bankrekening voor de levering. 500 Euro aanbetaling na de schouw en uw akkoord, en het restbedrag van de standaardofferte 14 dagen voor de installatie.
 • Daarbij ontvangen wij een ISDE-subsidie voor de installatie van de hybride warmtepomp op uw adres.
 • Na ontvangst van uw betaling informeren wij de installateur voor het uitvoeren van de installatie.
 • Wij blijven, nadat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan en de ISDE-subsidie door ons volledig is ontvangen en de installatie is geweest, nog 1 jaar eigenaar in verband met een subsidie eis.

16. Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na installatie, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons (per schriftelijke of elektronische post).

17. Wijzigen voorwaarden, tarievenregelingen en tarieven

 • Tenzij anders is overeengekomen kunnen de voorwaarden door ons worden gewijzigd. Wijzigingen moeten door ons ten minste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bij U bekend worden gemaakt. In deze bekendmaking staat vermeld wanneer de wijzigingen in zullen treden.
 • Bekendmaking geschiedt door middel van een persoonlijke kennisgeving en algemeen bericht op de website van ons.
 • De wijzigingen waarover wordt bericht gelden tevens voor al bestaande overeenkomsten, tenzij door ons en u anders is overeengekomen.

18. Mededelingen, onderaannemers en forumkeuze

 • Een mededeling of verzoek als bedoeld in de Overeenkomst zal per post of e-mail naar u worden verzonden en dan wel naar het adres zoals dat is genoemd in de Overeenkomst. In het geval van een mededeling of verzoek aan ons zal dat gericht zijn aan het adres zoals hieronder weergegeven of naar een adres zoals dat later door ons bekend zal worden gemaakt.
 • Wij hebben het recht om voor het uitvoeren van het Werk onderaannemers of hulppersonen in te schakelen.
 • Wij behouden ons het recht voor om voor werkzaamheden met betrekking tot Warmtepompvandezaak derde partijen in te schakelen.
 • Als zich omstandigheden voordoen die niet expliciet of impliciet zijn voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen met een dergelijke omstandigheid te goeder trouw omgaan en daarbij rekening houden met de redelijke belangen van alle Partijen.
 • Als een bepaling van de Overeenkomst nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overig bepaalde in de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, niet- rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.
 • U verklaart hierbij dat de door u in het kader van de Overeenkomst aan ons verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Als na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat een deel van deze gegevens onjuist of onvolledig is, zijn wij gerechtigd om garanties met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden. De kosten hiervan komen in dat geval voor uw rekening.
 • De wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gepubliceerd op onze website als Privacy beleid. Op verzoek sturen wij u een kopie van het document toe.
 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19. Geheimhouding

Warmtepompvandezaak is een auteursrechtelijk vastgelegd, en in een akte van depot bij Hofsteenge Wesseling notarissen geregistreerd, beschermd concept van Warmtepompvandezaak. Zowel toeleveranciers als klanten, distributeurs en licentienemers en alle betrokkenen bij het Warmtepompvandezaak concept dienen zich te houden aan de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen 2016/943/EU, welke in Nederland per 23 oktober 2018 is gevat in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB). Alle overeenkomsten ten aanzien van een samenwerking, intentie tot licentie, of andere activiteiten die leiden tot een partnership, dienen voorafgegaan te worden door de Warmtepompvandezaak Non Disclosure Agreements.

Warmtepompvandezaak – powered by EnergyPartner B.V.
Aventurijn 204
3316 LB Dordrecht
E-mailadres: info@warmtepompvandezaak.nl
KvK-nummer: 90384970