Privacy

Warmtepompvandezaak verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw medewerkers.

Van wie verwerkt Warmtepompvandezaak persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij (en/of onze kredietverstrekker en subsidieverlener) een klantrelatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (Voormalig) Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee willen krijgen, hebben of hebben gehad.
 • Bezoekers van onze website.
 • Andere personen waar we contact mee hebben.

Waarvoor verwerkt Warmtepompvandezaak uw persoonsgegevens?

1. Om een klantrelatie met u of uw bedrijf aan te kunnen gaan (zelf of via een fonds)

Als u (of uw bedrijf) klant wilt worden of een nieuw product wilt afnemen, zijn persoonsgegevens van u nodig. Zo vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen en te controleren. Ook moet onderzoek worden gedaan om te beoordelen of een klant kan worden geaccepteerd of dat een krediet kan worden verstrekt. Hiervoor kunnen we onder andere vragen om informatie over uw inkomen, uw uitgaven, de waarde van uw woning en uw burgerlijke staat. Ook kunnen we gegevens over u gebruiken die van anderen, bijvoorbeeld van Bureau Krediet Registratie (BKR) worden verkregen. Ten aanzien van BKR en consumenten geldt dat uw persoonsgegevens en de gegevens uit de overeenkomst aan BKR worden verstrekt om een check te kunnen doen ten behoeve van klant acceptatie. Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan kan dit leiden tot een melding van een achterstand bij BKR die ook door andere BKR-deelnemers kan worden gezien. Op www.bkr.nl kunt u meer informatie vinden over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

Ook als u voor uw werk contact heeft met Warmtepompvandezaak kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

2. Om de relatie met u te onderhouden en om een overeenkomst of opdrachten uit te kunnen voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om contact met u te onderhouden en om een overeenkomst waarbij u of uw bedrijf partij is uit te kunnen voeren. Ook kunnen we (telefoon)gesprekken opnemen voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie heeft en uw woning verkoopt met een restschuld, delen wij uw gegevens ook met uw andere geldverstrekkers en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met als doel het kunnen indienen van een verliesdeclaratie.

3. Om fraude te voorkomen en te onderzoeken

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om fraude te voorkomen en te onderzoeken. Hiervoor kunnen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector worden geraadpleegd en kunnen hierin persoonsgegevens worden vastgelegd die ook voor andere deelnemers opvraagbaar zijn.

Ook kunnen openbare bronnen worden geraadpleegd, zoals openbare registers, kranten en het internet. Hiermee willen wij uw en onze belangen en die van de financiële sector beschermen.

Het geheel aan verwerkingen ten aanzien van het Incidentenregister waaraan wij (respectievelijk indien van toepassing het fonds waarvan Warmtepompvandezaak fondsmanager is) deelnemen heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn: op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche waar wij respectievelijk het fonds deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij respectievelijk het fonds behoren, wij zelf respectievelijk het fonds, alsmede van cliënten en medewerkers van ons respectievelijk het fonds; op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de branche waar wij respectievelijk het fonds deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij respectievelijk het fonds behoren, wij zelf respectievelijk het fonds, alsmede van cliënten en medewerkers van ons respectievelijk het fonds; en op het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Op grond van wet- en regelgeving moeten we bepaalde persoonsgegevens van klanten vastleggen en soms ook verstrekken aan instanties of toezichthouders. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Centrale Bank. Ook moeten persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke bewaarplichten.

5. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld door middel van klantonderzoek. Soms worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. Ook gebruiken wij soms persoonsgegevens voor het testen van onze geautomatiseerde systemen.

6. Voor het uitvoeren van promotie- en marketingdoeleinden

Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marketingactiviteiten. U kan bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail worden geïnformeerd over producten en diensten. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor marketingactiviteiten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Grondslagen voor de gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw gegevens voor het overgrote deel als onderdeel van het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Ook moeten wij soms uw gegevens verwerken als gevolg van een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor bepaalde gerechtvaardigde belangen zoals: voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden, ter voorkoming van fraude, om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te waarborgen, voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, of voor marketingactiviteiten.

Voor bepaalde verwerkingen vragen wij om uw toestemming. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken ten aanzien van toekomstige verwerkingen.

Hoe gaat Warmtepompvandezaak om met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen. Alleen medewerkers die hier voor hun functie toegang toe moeten hebben kunnen uw persoonsgegevens gebruiken. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Met wie deelt Warmtepompvandezaak uw gegevens?

Naast de hierboven genoemde instanties, delen wij voor zover op uw situatie van toepassing uw persoonsgegevens ook met partijen ten behoeve van de in dit privacyreglement genoemde doeleinden. Ook brengen wij rapportages uit aan de financiers van deze fondsen. Op dit moment zijn dat de volgende fondsen:

 • Nationaal Warmtefonds
 • Energiefonds Den Haag
 • Fonds Ruimte en Economie Den Haag
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
 • Stadshavens Ontwikkelingsfonds
 • Stadshavens Ontwikkelingsfonds
 • Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag
 • BNG Duurzaamheidsfonds


Wij delen gegevens als we dat wettelijk verplicht zijn, en om fraude en witwassen te voorkomen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Europese Centrale Bank en andere financiële instellingen. Indien uw lening mogelijk wordt gemaakt door een gemeente, provincie of woningcorporatie, worden uw persoonsgegevens in het kader van uw aanvraag ook gedeeld met de gemeente respectievelijk de provincie waar u woont of de betreffende woningcorporatie. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derde partijen als wij opdrachtnemers inschakelen voor bepaalde werkzaamheden. Bijvoorbeeld onze IT-leverancier voor hosting, onderhoud en support van ons IT-systeem. Of voor het verzorgen van drukwerk en het uitvoeren van klantonderzoek. Er wordt samengewerkt met opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij hebben een geheimhoudingsverplichting. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Mocht sprake zijn van een opdrachtnemer buiten de EU in een land dat geen soortgelijke privacybescherming biedt als de EU dan zal voor passende waarborgen worden gezorgd om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u een lening of krediet bij ons heeft, geven wij uw gegevens in bepaalde gevallen ook door aan BKR. Bijvoorbeeld de hoogte van de lening of betalingsachterstanden. Ook delen we persoonsgegevens met notariskantoren, deurwaarders, curatoren en makelaars/taxateurs wanneer we zekerheden moeten uitwinnen.

Verwijzingen en links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd te controleren op welke manier deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Regels bij het verwerken van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook houden we ons bij het sturen van commerciële berichten per e-mail of telemarketing aan de Telecommunicatiewet.

Passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens bij ons als verwerkingsverantwoordelijke bekend zijn? Dit kunt u ons altijd vragen. Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen of aan te vullen. Als u vindt dat uw gegevens verwijderd of qua verwerking beperkt moeten worden, of als u bezwaar heeft tegen een verwerking dan wel uw gegevens wilt overdragen, dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Hierop is ons Cookiereglement (zoals beschikbaar op onze websites) van toepassing.

Wijzigingen van het Privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of vanwege ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacyreglement op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie. De laatste wijziging was op 22 juli 2020.

Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht heeft over dit Privacyreglement of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:

Warmtepompvandezaak
Aventurijn 204
3316 LB Dordrecht

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@warmptepompvandezaak.com.